Benoeming nieuwe directeur RD maasland

18 mei 2021 | Ingrid

Op 17 mei jl. heeft het Algemeen Bestuur van RD Maasland de heer Roy van der Broek benoemd tot directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland. Hij zal op
1 september a.s. de huidige directeur, de heer Arthur Smedts, opvolgen.

Van der Broek kijkt terug op een lange carrière als wethouder. Gedurende acht jaar voor de voormalige gemeente Schinnen en sinds 2019 wethouder van de fusiegemeente Beekdaelen.
Hier was hij onder andere portefeuillehouder economie, overheidsparticipatie en zelfsturing, de participatiewet, openbare werken en beheer openbare ruimte en natuur & groen met inbegrip van het nationaal landschap. In deze portefeuilles heeft van der Broek zich in het bijzonder ingezet voor bodemvitalisering, circulariteit en korte afvalstromen. Tevens was hij een van de aanjagers van het ‘Middengebied/Groene Long’, een samenwerkingsverband van negen Zuid-Limburgse plattelandsgemeenten. Voor zijn wethouderschap was van der Broek coördinator/ jurist voor het agrarisch onderwijs in Limburg.

In zijn nieuwe functie zal de heer van der Broek zich onder andere toeleggen op de verdere ontwikkeling en groei van het regionale afvalinzamelbedrijf als ketenpartner in de circulaire economie. Hij behartigt daarbij de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hergebruik, verwerking en vermarkting van afvaldeelstromen en samenwerking met andere ketenpartners.

Roy van der Broek: ‘Ik kijk er ontzettend naar uit deel te mogen uitmaken deze mooie organisatie en samen met de medewerkers en het bestuur een bijdrage te leveren aan de verdere verduurzamingsopgave van de aangesloten gemeenten en hun inwoners. Gemeenten staan voor grote uitdagingen als het gaat om het terugdringen van afvalstromen en het verantwoord beheren van ons landschap. Samen met de medewerkers en het bestuur van RD Maasland wil ik mij sterk maken voor verdere  innovatieve en duurzame oplossingen voor afvalverwerking en milieu.’