Privacyverklaring en Cookieverklaring

RD Maasland verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan gemeenten en in het kader van de afvalinzameling. Uiteraard gaat RD Maasland vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Voor een gedeelte van de hierna genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens geldt de gemeente als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Om u volledig te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling informeren wij u namens de gemeenten waar wij diensten aan verlenen. U kunt voor vragen over deze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij ons terecht.

Contactgegevens

RD Maasland
De Giesel 17 6081 PG Haelen
Postbus 4096 6080 AB Haelen
T 0475-594632

Functionaris voor de gegevensbescherming:

T 0475-594632

Gegevensverwerkingen

In het kader van de afvalinzameling en de diensten die RD Maasland aan gemeenten verricht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • Afvalinzameling aan of bij huis:
  • adresgegevens (zonder persoonsnamen);
  • nummer minicontainer; uniek identificatienummer, niet gekoppeld aan persoonsnamen;
  • aantal ledigingen (via chip in minicontainers)
 • Milieuparken:
  • adresgegevens (via afvalpas, zonder persoonsnamen)
  • camerabeelden
 • Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon of website):
  • NAW-gegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • inhoud verzoek/klacht/melding
 • Website:
  • IP adres
 • App:
  • Telefoonnummer

Doelen van verwerking

In het kader van haar dienstverlening verwerkt RD Maasland uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden die de gemeenten daarvoor stellen, zoals:

 • Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
 • Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak)
 • Uitgifte van afvalpassen of minicontainers
 • De inning en berekening van afvalstoffenheffing
 • Voorkomen van afvaltoerisme
 • Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens
 • Beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder beheer en beveiliging van de milieustraat
 • Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie)
 • De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling
 • Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling
 • Het geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu
 • Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen
 • Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen

Grondslag voor verwerking

RD Maasland verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening voor de gemeente en voor zover noodzakelijk om de afvalinzameling zo klantvriendelijk mogelijk uit te voeren.

Derden

RD Maasland wisselt persoonsgegevens uit met de gemeenten in het kader van haar dienstverlening aan die gemeente.

 Daarnaast kan RD Maasland voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de inzameling van afval, het onderhoud van de ICT-systemen en de bezorging van uw bestelling. Deze derden zullen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. RD Maasland heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd. 

Uw persoonsgegevens zullen door RD Maasland niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en het bewaarbeleid van de gemeente.

Beveiliging

RD Maasland neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. RD Maasland hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Uw rechten

Een verzoek met betrekking tot uw recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling kunt u richten aan uw gemeente.

 Als u het verzoek bij RD Maasland indient, zal RD Maasland dit verzoek doorsturen naar uw gemeente.

Vragen over deze privacyverklaring kunt u richten aan: 

RD Maasland
O.v.v. privacyverklaring
Postbus 4096
6080 AB  Haelen
info@rdmaasland.nl

Wijzigingen privacyverklaring

RD Maasland kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website bij de informatie over afvalinzameling gepubliceerd. RD Maasland raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Bezoekersstatistieken

Deze site gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

 • De site gebruikt Google Analytics-cookies
 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
 • Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
 • Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies

Wij bieden een opt-out mogelijkheid voor Google Analytics wanneer je onze website voor het eerst bezoekt of via de cookietoestemming (zie de sectie Cookieverklaring hieronder).

Datum laatste wijziging: 22 mei 2018

Cookieverklaring